Τμήμα Ένταξης

Α. Λειτουργία
Β. Προσωπικό
Γ. Αίθουσες
Δ. Εκπαιδευτικό υλικό

Α. Λειτουργία

Τα Τμήματα Ένταξης του σχολείου μας λειτουργούν περισσότερο από 10 χρόνια. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Ειδικής Αγωγής αποτελούν μία απαραίτητη υποστηρικτική δομή εκπαίδευσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ε.Ε.Α.). Στοχεύουν στην παροχή εξειδικευμένων διδακτικών παρεμβάσεων και την κατάλληλη παιδαγωγική αντιμετώπιση, για να επιτευχθεί η πλήρης ένταξη των μαθητών με Ε.Ε.Α. στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Παράλληλα, τα Τμήματα Ένταξης, αποτελούν ένα χρήσιμο υποστηρικτικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής στα σχολεία. Μέσω της απαραίτητης εξειδίκευσης, εκπαίδευσης και προσαρμοσμένων πρακτικών προσεγγίσεων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των μαθητών/τριών με Ε.Ε.Α. και να προωθήσουν την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Απαραίτητη είναι η συνεργασία και η ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας που διδάσκουν στην τάξη φοίτησης και στο Τ.Ε. με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και περιβάλλοντος ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του μαθητή.

Ο σκοπός των Τμημάτων Ένταξης είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης, η προαγωγή της συμμετοχής και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να επιτρέπει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μαθητή.

Οι μαθητές με ΕΕΑ υποστηρίζονται κατά κύριο λόγο εντός του πλαισίου της τάξης φοίτησής τους και σύμφωνα με τις αρχές της συμπερίληψης. Υπάρχει πάντα σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης αυτού. Αυτό περιλαμβάνει συνδιδασκαλία, τροποποίηση, προσαρμογή, εξατομίκευση και διαφοροποίηση της διδασκαλίας και του διδακτικού αντικειμένου, καθώς και συμφωνία στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών.

Ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Ένταξης, η σχολική μονάδα σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα κυλιόμενο-κυκλικό και ευέλικτο, ως προς το διδακτικό περιεχόμενο, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των μαθητών του τμήματος, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και την αποφυγή της συστηματικής απουσίας αυτών από την τάξη φοίτησης. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η βέλτιστη προσαρμογή του στις ανάγκες των μαθητών και η πλήρης ένταξη τους στην τάξη φοίτησης.

Β. Μόνιμο προσωπικό των Τμημάτων Ένταξης του σχολείου αποτελούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

  • Ζαχαριουδάκη Μαρίνα, Μαθηματικός ΕΑΕ
  • Καπελλάκη Ιωάννα, Φιλόλογος ΕΑΕ
  • Μαζαράκης Κωνσταντίνος, Φυσικών Επιστημών ΕΑΕ

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2023-2024 υπηρετούν στα τμήματα ένταξης του σχολείου μας οι εκπαιδευτικοί:

Γ. Αίθουσες

Οι αίθουσες των τμημάτων ένταξης είναι τέσσερις συνολικά και είναι εξοπλισμένες με την απαραίτητη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Διαχωρίζονται ανάλογα με το μαθησιακό αντικείμενο. Υπάρχουν δύο αίθουσες για τα φιλολογικά μαθήματα και δύο αίθουσες για τα θετικά μαθήματα, όπως μαθηματικά, φυσική, χημεία και άλλα παρεμφερή. 

Φωτογραφίες από τις αίθουσες

Δ. Εκπαιδευτικό υλικό